Producentansvaret möjliggör en cirkulär utveckling

Producentansvaret har haft en mycket stor betydelse för att materialåtervinningen av avfallet från hushållen har ökat under de senaste 20 åren och att Sverige anses vara ett föredöme internationellt. Producentansvaret är fortfarande ett viktigt styrmedel i arbetet för en cirkulär ekonomi. Återvinningsindustrierna föreslår högre krav på producenterna för att driva på utvecklingen.

Utan producentansvaret skulle en betydligt större andel av avfallet ha gått till förbränning än idag. Att uppfylla återvinningsmålen hade inte varit möjligt utan de privata återvinningsföretagens insatser att bygga upp både ÅVS-systemet och den fastighetsnära insamlingen (FNI) inom ramen för producentansvaret.
 
Det behövs en helt annan dialog än idag om hur producentansvarssystemen kan förbättras. I detta arbete behöver en värdering göras av vad som fungerat bra respektive dåligt. Konkreta förslag till förbättringar bör analyseras och genomföras. Inom området förpackningar och returpapper har detta inte skett utan fokus har varit vem som ska ha ansvar. 
 
En kommunalisering av producentansvaret skulle inte lösa några av de problem som ibland lyfts i den politiska debatten, se bilaga längst upp till höger på denna sida. En kommunalisering av producentansvaret skulle istället leda till snedvriden konkurrens och att de kommunala bolagen får en dominerande roll på marknaden. Läs mer i bilaga till höger på denna sida.
 
Alla aktörer behövs för att utveckla cirkulära lösningar på marknaden. Nya krav behöver ställas på producenterna för att skapa bättre samarbeten och incitament för hushåll och fastighetsägare att agera rätt. 
Återvinningsindustrierna arbetar för att ge alla aktörer incitament att agera enligt Polluters Pays Principle. Det är efter många års diskussioner dags att med kraft vidareutveckla producentansvaret och inkluderar tydliga krav i hela värdekedjan. Det fortsatta arbetet måste ta sin utgångspunkt i vad som varit bra med nuvarande producentansvar respektive vad som inte fungerat bra. 
 
Vi föreslår att ett Producentansvar 2.0 införs. Det innebär att regeringen tar ett helhetsgrepp för att mer avfall ska kunna återvinnas till råvaror av hög kvalitet som motsvarar industrins efterfrågan. Villaägare och fastighetsägare till flerbostadshus ska ha ekonomiska incitament att sortera ut och investera i FNI. Det ska inte vara lönsamt att lägga återvinningsbart avfall i restavfallet.
 
Återvinningsindustriernas förslag till krav på producenterna:
 • Högre återvinningsmål som med god framför hållning höjs stegvis
 • Krav på differentierad avgift utifrån förpackningsprodukternas återvinningsbarhet
 • Krav på lägre avgift för produkter som innehåller mer än en viss andel återvunnen råvara
 • Tydliga krav på servicegrad, exempelvis maximalt avstånd till ÅVS
 • Tydliga ramar för samarbete mellan kommuner och producenterna
 • Ställ krav på nationella informationsinsatser från producenterna för att driva på återvinningen av mer råvaror ur ”soppåsen”
 • Tydliggör och öka transparensen vad konsumenterna betalar för när de köper en förpackning, så att frågan om dubbelfinansiering klarläggs
Utveckla FNI-marknaden för flerbostadshus:
 • Klargör att fastighetsägare är verksamhetsutövare
 • Inför investeringsstöd via Klimatklivet till flerbostadshus som vill införa FNI
 • Inför krav på att fastighetsägare till flerbostadshus måste sortera ut förpackningar och returpapper från restavfallet, men säkerställ att de får införa valfri lösning efter sina förutsättningar 
 • Ställ krav på att fastighetsägare till flerbostadshus ska ge de boende information om avfallshanteringen och hur mycket avfall som genereras. Det ger möjlighet till benchmarking och driver på efterfrågan på en bra rapportering från alla som levererar avfallstjänster, inklusive information om restavfallet. 
 • För fastigheter som inte har utrymme att införa FNI så bör lösningar kunna införas som även inkluderar eftersortering