Cirkulär ekonomi

Vi står inför ett skifte från en linjär till en cirkulär ekonomi. Allt fler företagsledare och beslutsfattare har insett att våra linjära materialflöden måste bli cirkulära. Råvaror måste bli produkter som i slutänden återvinns till nya råvaror och produkter.

Vårt levnadssätt tär på jordens resurser. Lösningen på den kritiska situation vi befinner oss i är en mer cirkulär ekonomi där vi återvinner och återanvänder det som vi redan har förbrukat, istället för att använda jungfruliga material. Återvinningsföretagen är nyckelspelaren som möjliggör den cirkulära ekonomin.
 
Återvinningsföretagen förverkligar den cirkulära ekonomin genom att samla in avfall, återvinna det till nya råvaror och sedan förmedla materialet vidare till producenter. En cirkulär ekonomi säkrar materialtillgången, håller nere priserna på råvaror och har mycket lägre belastning på jordens ekosystem jämfört med den linjära ekonomiska modellen. En omställning till en cirkulär ekonomi förutsätter en fundamental förändring av avfallsmarknadens regelverk och att regelverket utvecklas till att omfatta hela värdekedjan.
 
Politiker och beslutsfattare har ett ansvar att utveckla marknadsförutsättningarna, förändra de ekonomiska styrmedlen och ansvarsfrågorna så att alla aktörer i hela värdekedjan både får och kan ta ansvar för att agera cirkulärt. För att sluta cirkeln behövs en ökad utsortering och återvinning av material, men också en ökad efterfrågan på de återvunna råvarorna. Allt fler produkter måste tillverkas av återvunnet material.
 
Viktiga utgångspunkter i en cirkulär ekonomi är att tillämpa Polluters Pays Principle och utnyttja de starka drivkrafter som finns hos marknadens små och stora aktörer att skapa cirkulära lösningar. Det är grunden för att fortsätta utveckla den starka återvinningsprofil som Sverige har internationellt till att också omfatta cirkulär ekonomi.
 
I en cirkulär ekonomi behövs det en mångfald av lösningar, inte ett system eller en aktör, som samlar in, återvinner och återanvänder resurserna i det avfall som hushållen genererar. Nya lösningar, affärsmodeller och samarbeten etableras mellan marknadens aktörer och med en ökad digitalisering utvecklas också tjänsteutbudet.