Om ÅI

Återvinningsindustrierna är en branschorganisation för återvinningsföretag som valt att aktivt arbeta med miljö och etik i sin verksamhet med målet att skapa en återvinning som är långsiktig hållbar.
 

Läs mer om vår Uppförandekod och Värdegrund

 

Snabbval

Återvinningsområden

ÅI:s medlemmar hanterar 11 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial i drygt 300 anläggningar. Mer än 50 procent av avfallet materialåtervinns.
 
Företagen arbetar inom många olika återvinningsområden. Om du letar efter ett företag inom ett speciellt område klicka på länken nedan.
 

Återvinningsnytt

Läs våra nyhetsbrev här.

 

Du kan även löpande få våra nyhetsbrev kring ÅI:s verksamhet och branschens utveckling genom att registrera dig här.

Mer om ÅI

ÅI är den branschorganisation som företräder återvinningsföretagen i Sverige. 

Vi är en bransch i tillväxt med stora utvecklings- och affärsmöjligheter i en cirkulär ekonomi där återvinning har en nyckelroll.

Medlemmarna omsätter mer än 20 miljarder kronor och har drygt 6000 anställda.

 

Återvinningsindustrierna

Miljöminister Karolina Skog deltog i ÅI:s seminarium om cirkulär ekonomi och klimatmålen i Almedalen

Britt Sahleström illustrerar med en rockring att ÅI vill se styrmedel för en cirkulär ekonomi Britt Sahleström illustrerar med en rockring att ÅI vill se styrmedel för en cirkulär ekonomi

Anders Wijkman intervjuas av moderatorn Nina Ekelund om Miljömålsberedningens förslag till klimatpolitiskt ramverk

Miljöminister Karolina Skog, Svante Axelsson Naturskyddsföreningen och Johan Hultberg (m) milö- och jordbruksutskottet diskuterar den cirkulära ekonomins roll i klimatpolitiken

Åsa Domeij, Axfood, Henrik Nerell, Mc Donalds, Pär Larshans, Ragn-Sells och Thomas Sörensson, Tyre Recycling diskuterar styrmedel i den cirkulära ekonomin och att företagen måste få ta ansvar för allt sitt avfall

Riksdagsledamöterna Kristina Yngwe (m), Isak From (s), Jonas Jakobsson Gjörtler (m), Håkan Svenneling (v), Karin Thomasson (SKL), Åsa Domeij, Axfood och Anders Wijkman diskuterar marknadsförutsättningarna i en cirkulär ekonomi

Cecilia Våg, Stena Recycling, Anna Denell, Vasakronan och Henrik Sundström, Electrolux berättar om hur de arbetar med klimatfrågan i hela värdekedjan

ÅI arrangerade två fullsatta seminarier om cirkulär ekonomi i Almedalen

Miljöminister Karolina Skog deltog i seminariet om hur cirkulär ekonomi och ökad återvinning bidrar till att uppfylla klimatmålen. I seminariet om hur vi maximerar potentialen i en cirkulär ekonomi diskuterades behovet av styrmedel i hela värdekedjan och att mer samverkan behövs för att skapa en cirkulär ekonomi.

 

Den hetaste frågan var att företagen vill få ta ansvar för allt sitt avfall och att kommunerna inte ska ha monopol på det hushållsliknande avfallet, även kallat därmed jämförligt avfall. 

 

Klicka på länken nedan för att ta del av diskussionerna.

                                                                         

Läs mer           

 • Avsevärt utrymme för ökad konkurrens enligt ny nordisk rapport om avfallsmarknaden

  De nordiska konkurrensmyndigheterna har publicerat en rapport om konkurrenssituationen på de nordiska avfallsmarknaderna. ÅI välkomnar rapporten vars huvudslutsats är att det finns ett omfattande utrymme att öka konkurrensen på avfallsmarknaderna i de nordiska länderna.

  I rapporten konstateras det att kommunerna har en stark ställning på avfallsmarknaden och att deras agerande kan både leda till att stänga ute privata aktörer, liksom att öppna upp för en effektiv konkurrens som leder till nya innovativa lösningar och sannolikt lägre kostnader för avfallshanteringen. Författarna konstaterar att för att komma runt de konkurrensproblem som finns kan det vara nödvändigt att omvärdera hur äganderätten för avfall ska se ut.
   
  I rapporten identifieras tre orsaker som skapar ojämn konkurrenssituation på avfallsmarknaden:
  1. Kommunerna har olika, och ibland motstående, roller i avfallshanteringen.
  2. Kommunerna har monopol på hushållsavfallet.
  3. I vissa avseenden har kommunerna orättvisa fördelar gentemot de privata företagen.
   
  För att möta upp mot de högre satta återvinningsmålen, och för att möta utmaningarna som omställningen till en cirkulär ekonomi medför, bör marknadsbaserade lösningar användas i en större omfattning.
   
  Läs mer
 • Ny rapport om återvinningens klimatnytta

  2015-11-20

  Materialåtervinning ger lägre utsläpp än produktion av ny råvara och lägre utsläpp än förbränning. Det gäller för alla de material som har undersöks i ett forskningsprojekt vid Högskolan i Gävle och Danmarks Tekniska Universitet.

  Läs mer
 • Fler jobb och lägre utsläpp i en mer cirkulär ekonomi

  2015-10-19

  Romklubbens rapport, The Circular Economy and Benefits for Society, presenterades nyligen vid ett seminarium med fokus på jobb och utsläppsminskningar i Bryssel.

  Läs mer